Archive for mai 29th, 2018

mai 29, 2018

En virkelig bibliotekstrategi

Från ord till handling SE 188. mai ble debattutkastet til den svenske bibliotekstrategien lansert. Her på bloggen kommenterte vi kjapt og la vekt på to relevante punkt også for Norge, nemlig det kraftige oppgjøret med den statlige bruken av flyktig prosjektstøtte i stor stil, og viktigheten av det regionale leddet i folkebiblioteknettverket for å kunne skape større likhet i tilbudet i ressurssterke og -svake kommuner.

Etter full gjennomlesing, og noen samtaler over grensa, er vi kommet til at ganske mye mer i dette dokumentet vil være nyttig for oss. Dette er punkt som nok vil være med også i den endelige strategien når den legges fram i mars 2019. Og den svenske strategien ligger an til å bli en grundigere og viktigere type dokument enn de fleste strategier og planer vi har sett de siste ti-åra. De som for det meste har handla om praktikaliteter; teknologi, digitalisering og infrastruktur og hvordan bedre utlånsstatistikken raskest mulig ved hjelp av tidsriktig «innovasjon».

Det gjelder også langt på vei den norske nasjonale bibliotekstrategien fra 2015, som i tillegg er begrensa til Nasjonalbibliotekets virksomhet og bare den som er retta mot folkebiblioteksektoren. Noen krevde nylig at strategien måtte «rulleres», da den går ut i år. Men skal det ha noen hensikt, må den nyskrives, med sideblikk til den svenske.

Men så var det altså punktene i den svenske strategien som vi bør merke oss i Norge:

read more »

mai 29, 2018

Med Liv og leselyst

liv gulbrandsen

Liv Gulbrandsen var leder av Leser søker bok i flere år.

Kulturdepartementet og Nasjonalbiblioteket er på gata med 30 millioner til Leselyst neste år. Det låter bra. Og påtroppende prosjektleder Liv Gulbrandsen kjenner biblioteksektoren og sektoren kjenner henne. Vi får vel snart høre mer.

Vil bare minne om en, av flere, kloke signaler i det ferske svenske debattutkastet til nasjonal bibliotekstrategi:

«Biblioteken är inte längre enbart utlåningsbibliotek. Det aktiva arbetet med olika läsfrämjande metoder leder till att det blir allt viktigare att mäta läs­ning och inte enbart utlån. Att läsa högt för och med små barn och barns egen läsning kan leda till positiv utveckling i barns livsvillkor. Det är därför viktigt att finna indikatorer som kan visa på effekt av läsning. Nationalbiblioteket bör i samverkan med forskare utveckla indikatorer på detta område.» [Våre uthevinger].

Men det er kanskje alt påtenkt?

mai 29, 2018

Intelligent stat?

 

Translate »