Bibliotek-IT kan – endeleg – bli eit statleg ansvar

>> Nytt 31.3. kl 11.26: Sjå også interessant kommentar nedanfor

«Digitalt folkebibliotek løftes i KS» er tittelen på ei nyheitssak på Bibliotek24. Men kvifor ikkje mange andre stader? Det er ikkje ofte KS er innblanda i bibliotek, og ingressen peikar på ei avgjerande viktig utfordring og eit muleg historisk vendepunkt:

«Folkebibliotekene i Norge har i dag en digital infrastruktur som ikke lever opp til kravene som stilles av moderne bibliotekbrukere. Hvis digitale tjenester i folkebibliotek skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, må stat og kommune samarbeide tettere, og roller og ansvar må bli tydeligere».  

KS sitt Komm-IT-råd handsama altså i går, 29. mars, ei eiga sak om bibliotek og IT: Digitalisering av innholdstjenester og biblioteksystem i folkebiblioteksektoren. Og vi merkar oss spesielt dette forslaget til vedtak: «KommIT anbefaler at KS jobber for at staten bidrar til at bibliotekene kan utvikle tjenestene i tråd med brukerbehovet, dersom markedet ikke kan levere gode løsninger og god infrastruktur i dag». Bibliotek-IT blir her definert som «biblioteksystem for utlån, interne rutiner og annen logistikk, nettsider for formidling av bibliotektilbudet til innbyggerne og digitale innholdstjenester som e-bøker, aviser, vitenskapelige databaser og mer». 

Ekstra aktuelt blei dette etter Deichmans «forlis»: « … etter anskaffelsesrunden i 2022 viste det seg at ingen leverandører kunne tilby en tilfredsstillende formidlingsløsning (nettside, søkefunksjon, tjenestekatalog med redaktørgrensesnitt, innsikt, analyse, rapportering og statistikk)».

Vedtaket i går blir vel snart offentleg. Det er nok langt fram, men dette kan bli historisk!

Her ein gjennomgang av tidlegare forsøk, i Hans Martin Fagerli: ”Ett nasjonalt biblioteksystem”, 1997.

One Comment to “Bibliotek-IT kan – endeleg – bli eit statleg ansvar”

  1. Det er jo ei interessant utvikling om det går mot ei statleg støtta felles løysing for folkebiblioteka.

    Dette stod i bibliotekstrategien for 2015-2018:

    «Kulturdepartementet ønsker ikke å gripe inn i det kommersielle markedet for biblioteksystemer, og mener statens midler heller bør brukes bedre på annen type infrastruktur En utvikling mot fellesløsninger kan eventuelt komme som initiativ fra grupper av bibliotek som ser nytten av fellessystem også på andre områder enn katalogsamarbeid.» https://www.regjeringen.no/contentassets/e1dd0466444d4d5d9d02e8d6897d38fb/nasjonal_bibliotekstrategi_2015-2018.pdf

    Den gongen prioriterte KD/NB å bruka pengar på fri tilgang til bibliografiske data i staden for å jobba for felles system. Men det er jo ganske lenge sidan, dette er eit nytt initiativ, og det kjem frå «bibliotek som ser nytten av fellessystem», om eg har forstått rett.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: