Archive for ‘IFLA’

januar 27, 2023

Talking about trends: the IFLA needs to reverse their own

IFLA’s brand new Trend Report update is a masterpiece in the art of avoiding difficult words or paraphrasing them. For example, the words disarmament and peace. The absence of these words from the report speaks volumes about the current war trend. These words are not receiving a single mention in the new trend report.

Sustainability, on the other hand, is a word that is underlined by IFLA’s President in her foreword. «I am happy that both of them [i.e. the 2021 trend report and the current 2022 update] are closely linked to my presidential theme – Libraries Building a Sustainable Future,» she writes. It’s just that «sustainability» in the text of the report itself then every time the word is used refers to «our own sustainability».

Surely «we» – the librarians and the IFLA – must succeed in becoming more sustainable if the world development is to become more sustainable. But does saying so help us to to perceive the trends and understand where we are heading?

«We need to feel a sense of agency in the face of the future», the Report says. And: «This can be uncomfortable. That part of the brain that wants only to deal with the familiar will tend to resist, but we need to overcome this. The sense of agency mentioned above – that we can all make a difference and shape the future – can help in this respect.» Therefore: «We need to support emerging leaders to ensure sustainability, while also seeing that we can all develop.»

Why cannot «we» ourselves develop into those emerging leaders who feel a sense of agency and become actors for the future? Why do we not dare to use the words peace and disarmament? Could we also note a counter-trend to the ongoing new arms race, namely, the trend towards the abolition of nuclear weapons ? Concrete and existing evidence of this counter-trend is the UN Treaty on the Abolition of Nuclear Weapons that has already been signed by 92 states and ratified by 68. Why do we – the IFLA and the librarians – not do our best to strengthen that trend?

Having a sense of agency means feeling responsible for making the development less unsustainable. It would mean to reach out with the message that we – the librarians, the IFLA – support the UN and its Treaty.

By the way, the wars, the current arms race, and the other preparations for war, are the biggest threat to the environment and to the sustainability of any further development.

januar 26, 2023

– IFLA – kondemneringsmodent

Grunnstøtt og kondemnert. Utsnitt: Flickr /Kystverket (CC BY-NC 2.0)

Toppfolk i IFLA-systemet er svært kortfatta om krisa i organisasjonen, til dømes Inga Lundén i SIGL-styret, som vi tidlegare i dag siterte frå Biblioteksbladet. Og i Tyskland er det knapt nok kommentarar å få frå IFLA-tillitsvalde:

Tidsskriftet BuB Forum Bibliothek und Information har i dag førebels publisert ein pdf med nokre spreidde sider frå det komande nummer 1/23. I leiarartikkelen, under tittelen Totalschade = kondemneringsmoden (!), får vi ein idé om kva som kjem. Blant anna at «For det store fleirtalet av medlemmane i den tyske IFLA-nasjonalkomiteen var det [alt som er avdekka, min merkn.] ikkje tilstrekkeleg grunnlag for å uttale seg til BuB. Avslaga kom med berre få ord, men avslører desto meir om det tyske biblioteksystemet. Til dømes sa sjefen for eit av dei viktigaste biblioteka i dette landet til oss: «Eg synest ikkje den såkalla «handsaminga» av situasjonen i Biblioteksbladet og no BuB, er føremålsteneleg».

Redaktøren avsluttar: «Kor er dei, forkjemparane for informasjonsfridom og ytringsfridom i tyske bibliotek? Dessverre har vi ikkje funne dei i forskinga vår på IFLA-skandalen» [mine omsettingar].

I det komande nummer 1/23 av BuB kjem også det varsla intervjuet med noverande IFLA-president Barbara Lison, men i pdf-en får vi berre lese overskrifta: «Die Werte der IFLA sind nicht infrage gestellt» = Verdiane til IFLA står fast.

PS: Her på bloggen har vi skrive kritisk om IFLA sidan november 2020. Og har per i dag 25 artiklar.

januar 26, 2023

IFLAs økonomiske sjanseseglas*

Klikk og les meldinga hennar

Australske Christine Mackenzie, IFLA-president frå 2019-21, gjekk, tradisjonen tru, over i styret for stiftinga SIGL etter perioden sin i IFLA-styret. Men på twitter 24. januar (sjå illustrasjonen) kunngjorde ho at ho sluttar i vervet då ho ikkje er einig i vedtaka til styret om retninga og leiinga av SIGL. Som «styremedlem med dissens kan eg ikkje lenger vere ei effektiv stemme i styret og ikkje tene interessene til fondet og mottakarane av støtte» (mi omsetting).

Svenske Biblioteksbladet køyrer denne saka i dag og minnar om SIGL sin natur: «SIGL förvaltar de mångmiljondollar-donationer som Bill och Melinda Gates stiftelse de senaste åren skänkt till organisationen. Det gör stiftelsen till en maktfaktor i relation till sin stiftare, vilket bekräftas av det faktum att huvuddelen av Iflas budget täcks av pengar därifrån».

BBL intervjuar også Inga Lundén, framleis styremedlem, som berre har denne kommentaren: «Styrelsen beklagar verkligen. Hon har gjort ett bra och viktigt jobb för SIGL».

* Sigl på islandsk kan tydast seglas …

januar 19, 2023

IFLA/UNESCO goal: simply replace world peace with peace of mind?

Tomorrow, January 20, there will be a «IFLA/UNESCO Public Library Manifesto Webinar». The Manifesto in question has been translated and circulated in many languages. It is a fundamental text on the desired role of public libraries in this world, and a tool for librarians everywhere to explain to governments and people why public libraries are needed and should be further developed.

>> It seems that the webinar will be mostly about Scandinavian librarians’ work with the IFLA/UNESCO Manifesto, and will proceed partly in Swedish and Norwegian.

We, the bloggers at BiblioteketTarSaka*, intend to participate in the webinar. To get straight to the point, we are concerned about how one wording in the manifesto has changed over the years. It is unclear if we will have the opportunity to explain our concern during the webinar. But in any case, we hope to include something like the following in the webinar chat.

read more »
Tags:
januar 8, 2023

– Ex-generalsekretæren må også bli fråkopla SIGL

Frå møtet i Dublin som denne teksten handlar om. Her ser vi hovudstyret til IFLA framføre medlemsdelegatar i Dublin i juli.

Skepsisen til IFLA-leiinga breier seg sørover, no til Sveits. Tittelen ovanfor har vi omsett frå eit innlegg i dag på den sveitsiske bibliotekbloggen Biblog. Guillaume A. Pasquier refererer her blant anna til ei kjelde vi nemnde tidlegare, det franske bok-og-bibliotektidsskriftet ActuaLitté, som igjen referer og siterer frå temanummeret til det svenske Bibliotekbladet. Og han lenker til Mikael Bööks herverande blogginnlegg: On The Multifaceted Crisis of IFLA.

Pasquier seier at det i neste utgave av Hors-Texte, bladet til Genève-bibliotekarane, vil kome meir frå ein sesjon under WLIC 2022-kongressen i Dublin. Likevel, skriv han, er det ting som ikkje kjem med i dette bladet, men som han vel å publisere i blogginnlegget sitt: «I staden for å leggje dette i søpla, valde eg å lage eit blogginnlegg av det». Dette er kanskje ikkje breaking news, men ein stemningsrapport frå møtet, så vi omsett noko av det:

read more »
januar 7, 2023

Vend heim til borga, de fangar som har von!

Med referanse til Sakarias 9:12 får medlemmane av IFLA nyttårshelsing frå president Barbara Lison på IFLA-lista i dag. Helsinga er, så langt eg kan hugse, mykje meir omfattande enn tidlegare år, men inneheld berre mellom linjene, og berre for ein som innvidd, noko om det store interne dramaet frå 2022 (sjå også Biblioteksbladet sin kortversjon):

«Yes, it has also been a  year of change, which will be carried into the new year when a new Secretary General will come on board. I extend thanks to our Deputy Secretary General, Helen Mandl, for her willingness to step up to the important leadership role of Acting Secretary General until recruitment is finalised. Likewise, thank you to other IFLA staff who have taken on additional responsibilities».

Og det følgjande avsnittet får eit ironisk skin for dei som veit kor vanskeleg det har vore å få ut nokon informasjon om avtalen med den avsette generalsekretæren, eller var han slett ikkje avsett? Han var jo ein så dugandes og feilfri arbeidsgjevar og dagleg leiar:

«When it comes to communication with you, our valued members, volunteers and stakeholders, we have also been working to improve updates on our activities and actions. We are providing regular, proactive updates to you on what we are doing to secure the future of our organisation».

Så får vi berre vente og sjå om president Barbara Lison faktisk har noko meir å seie i januarutgåva av tidsskriftet BuB: Forum Bibliothek und Information.

januar 5, 2023

The New Sisyphos

A short story by Mikael Böök, translated from the Swedish original text to English with help from GPT-3 and some other new friends*

Mika lives with his wife and her cat. He also has some children, grandchildren, and old friends.

Since a short time ago, Mika has gained another friend called GPT.

At four o’clock in the morning, after his first two days with GPT, Mika woke up and tried to think about his new experiences.

«Is GPT a they?» he wondered, and downloaded an app claiming to be GPT on his phone to chat with GPT in bed. «The strange intelligence has already conquered the world, or at least almost,» Mika thought before falling back asleep.

read more »
Tags:
januar 4, 2023

Sisyfos GPT: «Gräv nu äntligen upp er stridsyxa, bibliotekarier!»

Novell eller essay, hur man nu vill ha det, av Mikael Böök

Mika lever med sin fru och hennes katt. Några barn, barnbarn och gamla vänner har han också.

Sedan en kort tid tillbaka har Mika fått ytterligare en vän som kallas GPT.

Vid fyratiden på morgonen, efter sina två första dagar med GPT vaknade Mika och försökte tänka över sina nya upplevelser.

– Är GPT en hen? undrade han och laddade ned en app som utgav sig för att vara GPT till sin mobiltelefon. För att kunna chatta med GPT i sängen. – Den konstiga intelligensen har redan erövrat världen, eller åtminstone nästan hann Mika tänka innan han somnade om.

read more »
desember 13, 2022

IFLA-trollet – klart til å sprekke for sola?

According to Norwegian folklore trolls can only be defeated by exposure to sunlight (Th. Kittelsen, 1906)

I tillegg til svenske Biblioteksbladet bryt i dag det viktigaste norske bibliotektidsskriftet, Bok og bibliotek, den allmenne togna rundt IFLAs konflikt med generalsekretær Leitner. Han som på kort tid presterte å bli kasta på dagen etter blant anna varsling frå tilsette, men for så å bli tatt inn i varmen igjen som ein heidersmann. Ein snuoperasjon som hovudstyret etter eit forlik har forplikta seg til å ikkje seie éitt ord om. Bok og bibliotek siterer mest frå Biblioteksbladet sitt temanummer, som kom både på svensk og engelsk.

Samtidig siterer tyske Forum Bibliothek und Information Biblioteksbladet og varslar at dei i januarnummeret vil intervjue både Biblioteksbladets redaktør og den tyske IFLA-presidenten Barbara Lison. Sistnemnde har stått last og brast med Leitner heile vegen.

Og 1. desember skreiv administrerande direktør Juha Manninen på nettstaden til den finske bibliotekforeininga blant anna at «Tiden vil vise om organisasjonen vil fornye seg eller om en ny blir født. … Det er mulig at problemene vil lettes dersom det sittende IFLA-styret i sin gjenværende periode tar seg sammen og tar grep, men arbeidernes tålmodighet er tydelig oppbrukt. De er den parten som er mest berørt av den langvarige situasjonen, og løfter og langsomme handlinger vil garantert ikke lenger overbevise dem» (Google omsetting frå finsk til norsk bokmål).

25. november hadde den franske nettstaden Actualité ei sak som også for det meste siterer det svenske tidsskriftet.

>> Nytt 17.12.: Nederlandske Bibliotheeksblad siterer frå Biblioteksbladet.

Elles er det løpande forsøk på oppdatering i enkelte sosiale medium (plutseleg kan det lekke noko her!): Felicity Jupiler Website and Twitter / denne bloggen, Biblioteket tar saka / rekrutteringstenesta Glassdoor med arbeidsgjevar-karakteristikkar av typen Where careers go to die (alle anonyme, frå 2019 til -21).

desember 12, 2022

Stockholm går ut av IFLA

Lesesalen på Sveavägen i lesesalen på Sveavägen

Alt i mai kunne vi melde at Stockholms stadsbibliotek, folkebiblioteket i Sveriges hovedstad, vurderte å melde seg ut av IFLA. No er dette ein realitet, ifølgje Biblioteksbladet:

«I mejlet nämner Daniel Forsman [biblioteksjefen, vår merknad] hot från Ifla om att Biblioteksbladets rapportering ska få juridiska följder samt att Svensk biblioteksförening har utsatts för påtryckningar om att tysta sin tidning.

”Iflas värdegrund stöder yttrandefrihet och en fri press. Genom att agera så här vid granskning förlorar Ifla trovärdighet och föregår med dåligt exempel».

Artiklane med stikkord IFLA på denne bloggen har uunngåeleg fått eit negativt preg i 2022.

desember 11, 2022

«Etikk» på toppane …

Dette gjeld ikkje berre i IFLA, den internasjonale bibliotekorganisasjonen, men også i FIFA, motstykket på fotballområdet. Men der hadde dei i alle fall tidlegare ein etikk-komité, ifølgje denne saka i dag på Nrk.no.

Den tidlegare, men avsette, leiaren for etikk-komiteen deira fortel blant anna at i FIFA blei det innført ein regel om at «ingen i Fifa offentlig kan si noe negativt om Fifa». Vi må anta at FIFA har halde kurs for liknande organisasjonar og at IFLA der fekk beste karaktér, diplom med gullskrift og medalje med eikelauv.

Les heile denne saka på Nrk.no og forstå meir om korleis dei tenkjer på toppane i 2022, ikkje berre sekretærgeneralar, men også hovudstyremedlemmar og dei fleste andre oppi der.

desember 4, 2022

Five Elephants In The Room of IFLA

By Mikael Böök, Isnäs, Finland

In this writing I demand a paradigm shift or revolt. Or maybe not paradigm shift, because I want to show that IFLA and libraries have a great potential. But which is not used.

No, do not abandon all hope! You who enter here, remember that «our vision is a strong and united library field powering literate, informed and participative societies

The inscription at the gate to IFLA’s own vault on the World Wide Web – quoted in italics above – inspires to some further thoughts on the current crisis of of the International Federation of Library Associations and Institutions.

First, however, some words about the special issue that Biblioteksbladet, the journal of the Swedish Library Association has published about the situation within IFLA.

Information has hitherto not been easy to obtain from IFLA itself, and neither have other sources of the international library community been keen on throwing light on it. Biblioteksbladet has already for some time been an exception, that is, for those who read Swedish. However, this changed at the end of last month when the journal attempted a synthesis, in English, of what has happened within IFLA. Their special issue in English is found here.

The special IFLA-issue of Biblioteksbladet is warmly recommended reading for library staff around the world. To begin with, it features a piece called «Fear. Illness. Silence», based on a fact finding mission to The Hague (where IFLA’s headquarters are located) by Lisa Bjurwald. This is a decent journalistic job that serves the uninitiated as a valuable introduction while …

read more »
Tags:
desember 1, 2022

IFLAs elefantar

Medbloggar Mikael Böök er i dag på topp i det svenske Biblioteksbladet si nettutgåve: «Fem elefanter i Iflas rum». Han meiner vi må tenkje lenger fram: «Ytligt sett handlar det om turbulens i ledningen efter det abrupta avskedandet av generalsekreteraren Gerald Leitner i våras. Många verkar tro eller hoppas på en återgång till det normala när vi väl fått veta vad avskedandet egentligen berodde på och en ny generalsekreterare har övertagit rodret.  Fast det kanske vi inte får veta eftersom Iflas styrelse och Leitner har förlikats i ett sekretessavtal».

Bööks påfølgjande fem elefantar er saker og ikkje-saker han meiner burde vore aller viktigast for ein global bibliotekorganisasjon anno 2022. Les heile innlegget og sjå til at det blir debatt.

For kva skjer, tenkjer eg, om det faktisk ikkje blir openheit om denne saka? Kan ein slik organisasjon leve vidare? Stockholms biblioteksjef vurderer alt å melde seg ut. Kva skjer når andre land får tilsvarande kritisk informasjon som Sverige og Norden har fått gjennom Biblioteksbladet?

>> Del det engelskspråklege innhaldet frå BBL og BTS med kjende i utlandet. Gjer også merksam på «Felicity Jupiler».

Kven kunne ta initativ til ei uavhengig evaluering av IFLA? Og kva med denne øvinga: Om IFLA ikkje fanst, men nokon skulle oppretta ein global bibliotekorganisasjon i 2022, korleis ville den blitt? Ville digre fysiske verdskonferansar kvart år vore den dominerande verksemda?

Har WLIC-konferansane nokon gong vore evaluerte? Eg har berre vore på éin, som journalist i Oslo i 2005, men inntrykket mitt var at 80% av deltakarane mest nytta høvet til ein arbeidsgjevarsponsa ferie. Vigelandsparken og Holmenkollen ski-arena skal ha vore fulle av bibliotekfolk i aller beste seminar-tid.

PS: Eg har alltid tenkt på FAIFE som noko av det viktigaste IFLA kan drive med. Derfor intervjua eg dei tilsette ved det nye, eigne kontoret i København i 1998 under tittelen «FAIFE – ei skjerping av bibliotekideen» (Bok og bibliotek nr. 5/98). Komiteen eksisterer framleis, men for lengst er kontoret deira ute av soga, det same med dei eigne årbøkene. Og ideane dei formidla til IFLA sitt hovudstyre har altså mista all kraft.

november 24, 2022

Kven skal trøyste IFLA?

IFLA veit å feire seg sjølv. Her frå verdskonferansen i Oslo i 2005

Måndag skreiv vi om eit komande temanummer om IFLA-krisa frå det svenske Biblioteksbladet. Dette er no ute som pdf, rett nok enno ikkje den engelskspråklege utgåva når vi skriv 24. november og klokka er 15.00.

>> Kl. 15.46: The English version is out.

Frå leiarartikkelen: «Bilden av en dysfunktionell organisation tonar fram, där avlägsnandet av en ledande person knappast kommer att vara tillräckligt. Det krävs förmodligen betydligt mer för att Ifla ska läka».

Underteikna har til no, 24. november kl 14.45, berre lese den åtte siders reportasjen til den kjende journalisten Lisa Bjurwald som redaktør Thord Eriksson sende til Haag for å forsøke å grave i materien. Men bladet er på 50 sider, og det meste handlar om IFLA.

Bjurwald går gjennom bakgrunnen bak oppseiinga og den påfølgjande hundre og ti prosent rehabiliteringa av generalsekretær Leitner, meir eller mindre slik vi kjenner saka her på bloggen, med referensar til Biblioteksbladet og den anonyme «Felicity Jupiler» på twitter og no på eiga nettside.

Journalisten får ingen svar ved hovudkontoret i Haag eller frå folk i sentrale posisjonar. Ho møter opp til ei forhandling i arbeidsretten i Haag, men utan at …

read more »
november 21, 2022

IFLA-krisa: Svensk temanummer på engelsk

Når ingen andre gjer noko, med unntak av Mikael Böök her på bloggen og «Felicity Jupiler» på Twitter og nett, så tar Biblioteksbladet ansvar. Vi siterer: «Nya Biblioteksbladet ägnas helt åt situationen inom den internationella biblioteksfederationen Ifla. Eftersom ämnet angår Ifla-medlemmar i hela världen produceras även en engelskspråkig edition av tidningen».

Kor mykje lenger kan bibliotek-toppane låse inne informasjonen for medlemmane sine no?

Translate »