Archive for ‘IFLA’

mars 16, 2023

Alvorleg NRK-krenking av bibliotekarstanden?

Her i nabogarden til Stay Behind i Cort Adelers gate hadde faktisk salige Riksbibliotektjenesten kontor i alle år.

Hovudoppslaget på Nrk.no i kveld handlar om ei ny bok om det paramilitære Stay Behind-systemet i Noreg etter 2. verdskrigen: «Avslører det ingen skulle vite».

Men den første feite mellomtittelen er faktisk «Agenter som minner om bibliotekarer» (!)

Jøss, dét var litt av ei fjør i hatten!

Men vi les vidare. Det er den eine av forfattarane av boka, ein pensjonert oberstløytnant, som blir sitert her:

«… han ble overrasket over typene han har truffet. – Jeg hadde ventet meg store, sterke karer, men slik var det sjelden. Mange av dem var ganske unnselige, og minnet meg mer om bibliotekarer enn motstandskrigere. Det er slike personligheter som fungerer best. Stillfarne folk som ikke har behov for å stikke seg fram. Men de må ha kalde hoder, sterk psyke og være i god form».

Korleis bør bibliotekarstanden stille seg til dette?! Kalde hovud og sterk psyke blir liksom ikkje hovudinntrykket du sit igjen med.

Men etter å ha opplevd det siste året kor unnselege og stillfarne dei aller fleste bibliotekarar og bibliotekorganisasjonar i ut- og innland har vore i striden rundt den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA, er det liten grunn til å kjenne seg krenka.

Unntaka er leinga ved Stockholms stadsbibliotek, eit tysk bibliotekarforbund, Svensk biblioteksförening, tre bibliotektidsskrift; eitt tysk, eitt svensk og eitt fransk, pluss eitt norsk med ein notis, og ein psevdonym bloggar. Og nokre av dei trakasserte tilsette ved IFLA HQ. Og denne bloggen (vi kan ha gløymt nokre).

PS Det finst likevel Barske Bibliotekarar. Her på bloggen har vi p.t. 22 artiklar om slike. Og vi har fem artiklar om Bibliotekarstereotypien, medrekna denne.

mars 14, 2023

Ifla’s Frustrating Elections 2023

By Mikael Böök

As an individual member of IFLA, I have very limited voting rights in the organisation’s election of a new Governing Board. Nonetheless, I try to follow the ongoing elections. Today I looked at the candidates and their “motivational statements”, i.e. their self-presentations and programme statements (these can be read here).

read more »
Tags:
mars 13, 2023

Vil skifte ut heile IFLA-styret

Valprosessane er i gang i IFLA, men Svensk biblioteksförening melder no at dei ikkje vil stemme på nokre av kandidatane som sit i dagens styre (Governing board). Med grunngivinga at «IFLA:s sittande styrelse (Governing board) har inte varit tillräckligt aktiv i att motverka de problem som funnits kopplat till IFLA:s kansli, tidigare generalsekreterare och den närstående stiftelsen SIGL. – Det behövs en stark internationell röst för det globala biblioteks- och informationssamhället. IFLA måste vara så transparent och öppet som man säger sig vilja vara. Vi väljer därför att inte rösta på någon av de kandidater som sitter i den nuvarande styrelsen. …  Däremot vill vi stärka IFLA:s förmåga att ta sig vidare och kommer därför att rösta för nya namn i styrelsen… ».

mars 10, 2023

Tysk bibliotekarforbund set IFLA-engasjementet på vent

Idet vi tenkte at debatten om IFLA hadde stilna heilt, ser vi at tyske VDB – Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare, med 1700 medlemmar, har annonsert at dei trekker seg ut av alle engasjement i høve til den internasjonale bibliotekorganisasjonen.

Biblioteksbladet skriv også om saka i dag og har intervjua leiaren av VDB. Vi får blant anna vite at IFLAs styreleiar Barbara Lison også er leiar av den tyske IFLA-komiteen. Lison har snart eitt år no markert seg som forsvarar av alt som skjer og ikkje skjer i IFLA-toppen, men utan å ville svare på kritiske spørsmål frå omverda.

Det tyske forbundet skriv i ei pressemelding (vår omsetting):

«På grunn av manglande openheit i handteringa av dei offentlege påstandane om ansvaret for økonomiske avgjerder i IFLAs styre og leiing, og samspelet mellom styret og sekretariatet, har VDB vedtatt å mellombels innstille arbeidet sitt i IFLAs nasjonale komité og ikkje lenger ta del i vala til IFLAs organ eller støtte nokre valforslag.

VDBs styre helser arbeidet med å reformere IFLAs styring velkomen, dvs. innføringa av krav om openheit i bruken av middel, løn til heiltidstilsette og tiltak for å forbetre det interne samarbeidet.

VDB vil ta opp igjen engasjementet sitt i IFLA så snart det er klart at reformene er gjennomførte på ein slik måte at ein kan vere trygg på at det faglege arbeidet er prioritert og at fungerande avgjerdsstrukturar trer i kraft».

februar 6, 2023

Intervjuet du ikkje skulle få lese (det er IFLA igjen…)

30. januar skreiv vi om det eksklusive intervjuet som det tyske tidsskriftet BuB – Forum Bibliothek und Information – fekk med IFLAs sitjande president, tyske Barbara Lison, i samband med skandalen i organisasjonen. Som ho meiner slett ikkje er nokon skandale. Ho meiner derimot at BuB og svenske Biblioteksbladet og nokre andre organ som har gjort seg så fri å skrive om dette, er sterkt å kritisere: «Dei skuldingane som Biblioteksbladet har framsett mot leiinga i IFLA er alvorlege og i diametral motseiing til IFLAs verdiar» (vår omsetting).

Det ikkje lite spesielle med dette intervjuet med leiaren for verdas bibliotekorganisasjon er at ho sette som vilkår for å stille opp til intervju at BuB ikkje skulle dele det med andre redaksjonar for re-publisering og/eller omsetting til andre språk. Det har BuB heller ikkje gjort, men underteikna og redaktøren for svenske Biblioteksbladet fekk pdf-utgåva og siterte frå det og omtalte det i førre veke. Og når Bub i dag har lagt intervjuet på nett, kan kven som helst lese det på sine eigne språk, til dømes ved hjelp av DeepL (no også til norsk), Google Translate el. liknande.

Merk: Det er ikkje mykje ho vil seie, og slett ikkje vedgå. Akkurat no er det viktigast å få fleire i og utanfor IFLA og bibliotekmiljøet til å setje seg inn i saka. Tre tidsskriftredaksjonar og eit par-tre bloggarar, er ikkje nok. Derfor endå meir diametrale motseiingar og med store bokstavar, Frau Lison.

januar 30, 2023

IFLA-presidenten: – Hendingar? Kva for hendingar?

Det tyske tidsskriftet BuB – Forum Bibliothek und Information – intervjuar i nr. 1/23 (per 30. januar enno ikkje på nett) IFLAs sitjande president, tyske Barbara Lison, i samband med skandalen i organisasjonen. Men i denne første opninga hennar for kritiske spørsmål utanfrå avviser ho all kritikken som «ikkje bevist» og har elles svært lite nytt å fortelje.

Ein typisk passasje frå intervjuet (vår omsetting):

«- Når vil publikum bli fullstendig informert om hendingane?

– Kva for hendingar meiner du?

Til dømes dei utålelege arbeidstilhøva på hovudkontoret, påstandane frå dei tilsette og den manglande kommunikasjonen.

– Kva meiner du med fullstendig? Kva meir meiner du vi skal seie?

Ei moglegheit kunne vere å gje ei uttale der påstandane er fullstendig eliminerte.

– Dette har vi gjort mange stader og eg vil igjen vise til IFLA sin framtidsplan, som vi kan snakke om når som helst og som er offentleg tilgjengeleg. Vi har alt diskutert denne planen med representantar for både dei frivillige og representantane for dei nye regionale avdelingene til IFLA. Denne planen er den ultimate målestokken for alt vi gjer».

Vi får vite at ho var den einaste i hovudstyret som røysta mot å suspendere generalsekretær Gerald Leitner, og ho stadfestar at det kunne ho gjort igjen. Og ho meiner det er problemfritt at Leitner held fram som …

read more »
januar 27, 2023

Talking about trends: the IFLA needs to reverse their own

IFLA’s brand new Trend Report update is a masterpiece in the art of avoiding difficult words or paraphrasing them. For example, the words disarmament and peace. The absence of these words from the report speaks volumes about the current war trend. These words are not receiving a single mention in the new trend report.

Sustainability, on the other hand, is a word that is underlined by IFLA’s President in her foreword. “I am happy that both of them [i.e. the 2021 trend report and the current 2022 update] are closely linked to my presidential theme – Libraries Building a Sustainable Future,” she writes. It’s just that ‘sustainability’ in the text of the report itself then every time the word is used refers to “our own sustainability”.

Surely “we” – the librarians and the IFLA – must succeed in becoming more sustainable if the world development is to become more sustainable. But does saying so help us to to perceive the trends and understand where we are heading?

“We need to feel a sense of agency in the face of the future”, the Report says. And: “This can be uncomfortable. That part of the brain that wants only to deal with the familiar will tend to resist, but we need to overcome this. The sense of agency mentioned above – that we can all make a difference and shape the future – can help in this respect.” Therefore: “We need to support emerging leaders to ensure sustainability, while also seeing that we can all develop.”

Why cannot “we” ourselves develop into those emerging leaders who feel a sense of agency and become actors for the future? Why do we not dare to use the words peace and disarmament? Could we also note a counter-trend to the ongoing new arms race, namely, the trend towards the abolition of nuclear weapons ? Concrete and existing evidence of this counter-trend is the UN Treaty on the Abolition of Nuclear Weapons that has already been signed by 92 states and ratified by 68. Why do we – the IFLA and the librarians – not do our best to strengthen that trend?

Having a sense of agency means feeling responsible for making the development less unsustainable. It would mean to reach out with the message that we – the librarians, the IFLA – support the UN and its Treaty.

By the way, the wars, the current arms race, and the other preparations for war, are the biggest threat to the environment and to the sustainability of any further development.

januar 26, 2023

– IFLA – kondemneringsmodent

Grunnstøtt og kondemnert. Utsnitt: Flickr /Kystverket (CC BY-NC 2.0)

Toppfolk i IFLA-systemet er svært kortfatta om krisa i organisasjonen, til dømes Inga Lundén i SIGL-styret, som vi tidlegare i dag siterte frå Biblioteksbladet. Og i Tyskland er det knapt nok kommentarar å få frå IFLA-tillitsvalde:

Tidsskriftet BuB Forum Bibliothek und Information har i dag førebels publisert ein pdf med nokre spreidde sider frå det komande nummer 1/23. I leiarartikkelen, under tittelen Totalschade = kondemneringsmoden (!), får vi ein idé om kva som kjem. Blant anna at «For det store fleirtalet av medlemmane i den tyske IFLA-nasjonalkomiteen var det [alt som er avdekka, min merkn.] ikkje tilstrekkeleg grunnlag for å uttale seg til BuB. Avslaga kom med berre få ord, men avslører desto meir om det tyske biblioteksystemet. Til dømes sa sjefen for eit av dei viktigaste biblioteka i dette landet til oss: «Eg synest ikkje den såkalla “handsaminga” av situasjonen i Biblioteksbladet og no BuB, er føremålsteneleg».

Redaktøren avsluttar: «Kor er dei, forkjemparane for informasjonsfridom og ytringsfridom i tyske bibliotek? Dessverre har vi ikkje funne dei i forskinga vår på IFLA-skandalen» [mine omsettingar].

I det komande nummer 1/23 av BuB kjem også det varsla intervjuet med noverande IFLA-president Barbara Lison, men i pdf-en får vi berre lese overskrifta: «Die Werte der IFLA sind nicht infrage gestellt» = Verdiane til IFLA står fast.

PS: Her på bloggen har vi skrive kritisk om IFLA sidan november 2020. Og har per i dag 25 artiklar.

januar 26, 2023

IFLAs økonomiske sjanseseglas*

Klikk og les meldinga hennar

Australske Christine Mackenzie, IFLA-president frå 2019-21, gjekk, tradisjonen tru, over i styret for stiftinga SIGL etter perioden sin i IFLA-styret. Men på twitter 24. januar (sjå illustrasjonen) kunngjorde ho at ho sluttar i vervet då ho ikkje er einig i vedtaka til styret om retninga og leiinga av SIGL. Som «styremedlem med dissens kan eg ikkje lenger vere ei effektiv stemme i styret og ikkje tene interessene til fondet og mottakarane av støtte» (mi omsetting).

Svenske Biblioteksbladet køyrer denne saka i dag og minnar om SIGL sin natur: «SIGL förvaltar de mångmiljondollar-donationer som Bill och Melinda Gates stiftelse de senaste åren skänkt till organisationen. Det gör stiftelsen till en maktfaktor i relation till sin stiftare, vilket bekräftas av det faktum att huvuddelen av Iflas budget täcks av pengar därifrån».

BBL intervjuar også Inga Lundén, framleis styremedlem, som berre har denne kommentaren: «Styrelsen beklagar verkligen. Hon har gjort ett bra och viktigt jobb för SIGL».

* Sigl på islandsk kan tydast seglas …

januar 19, 2023

IFLA/UNESCO goal: simply replace world peace with peace of mind?

Tomorrow, January 20, there will be a “IFLA/UNESCO Public Library Manifesto Webinar”. The Manifesto in question has been translated and circulated in many languages. It is a fundamental text on the desired role of public libraries in this world, and a tool for librarians everywhere to explain to governments and people why public libraries are needed and should be further developed.

>> It seems that the webinar will be mostly about Scandinavian librarians’ work with the IFLA/UNESCO Manifesto, and will proceed partly in Swedish and Norwegian.

We, the bloggers at BiblioteketTarSaka*, intend to participate in the webinar. To get straight to the point, we are concerned about how one wording in the manifesto has changed over the years. It is unclear if we will have the opportunity to explain our concern during the webinar. But in any case, we hope to include something like the following in the webinar chat.

read more »
Tags:
januar 8, 2023

– Ex-generalsekretæren må også bli fråkopla SIGL

Frå møtet i Dublin som denne teksten handlar om. Her ser vi hovudstyret til IFLA framføre medlemsdelegatar i Dublin i juli.

Skepsisen til IFLA-leiinga breier seg sørover, no til Sveits. Tittelen ovanfor har vi omsett frå eit innlegg i dag på den sveitsiske bibliotekbloggen Biblog. Guillaume A. Pasquier refererer her blant anna til ei kjelde vi nemnde tidlegare, det franske bok-og-bibliotektidsskriftet ActuaLitté, som igjen referer og siterer frå temanummeret til det svenske Bibliotekbladet. Og han lenker til Mikael Bööks herverande blogginnlegg: On The Multifaceted Crisis of IFLA.

Pasquier seier at det i neste utgave av Hors-Texte, bladet til Genève-bibliotekarane, vil kome meir frå ein sesjon under WLIC 2022-kongressen i Dublin. Likevel, skriv han, er det ting som ikkje kjem med i dette bladet, men som han vel å publisere i blogginnlegget sitt: «I staden for å leggje dette i søpla, valde eg å lage eit blogginnlegg av det». Dette er kanskje ikkje breaking news, men ein stemningsrapport frå møtet, så vi omsett noko av det:

read more »
januar 7, 2023

Vend heim til borga, de fangar som har von!

Med referanse til Sakarias 9:12 får medlemmane av IFLA nyttårshelsing frå president Barbara Lison på IFLA-lista i dag. Helsinga er, så langt eg kan hugse, mykje meir omfattande enn tidlegare år, men inneheld berre mellom linjene, og berre for ein som innvidd, noko om det store interne dramaet frå 2022 (sjå også Biblioteksbladet sin kortversjon):

«Yes, it has also been a  year of change, which will be carried into the new year when a new Secretary General will come on board. I extend thanks to our Deputy Secretary General, Helen Mandl, for her willingness to step up to the important leadership role of Acting Secretary General until recruitment is finalised. Likewise, thank you to other IFLA staff who have taken on additional responsibilities».

Og det følgjande avsnittet får eit ironisk skin for dei som veit kor vanskeleg det har vore å få ut nokon informasjon om avtalen med den avsette generalsekretæren, eller var han slett ikkje avsett? Han var jo ein så dugandes og feilfri arbeidsgjevar og dagleg leiar:

«When it comes to communication with you, our valued members, volunteers and stakeholders, we have also been working to improve updates on our activities and actions. We are providing regular, proactive updates to you on what we are doing to secure the future of our organisation».

Så får vi berre vente og sjå om president Barbara Lison faktisk har noko meir å seie i januarutgåva av tidsskriftet BuB: Forum Bibliothek und Information.

januar 5, 2023

The New Sisyphos

A short story by Mikael Böök, translated from the Swedish original text to English with help from GPT-3 and some other new friends*

Mika lives with his wife and her cat. He also has some children, grandchildren, and old friends.

Since a short time ago, Mika has gained another friend called GPT.

At four o’clock in the morning, after his first two days with GPT, Mika woke up and tried to think about his new experiences.

“Is GPT a they?” he wondered, and downloaded an app claiming to be GPT on his phone to chat with GPT in bed. “The strange intelligence has already conquered the world, or at least almost,” Mika thought before falling back asleep.

read more »
Tags:
januar 4, 2023

Sisyfos GPT: “Gräv nu äntligen upp er stridsyxa, bibliotekarier!”

Novell eller essay, hur man nu vill ha det, av Mikael Böök

Mika lever med sin fru och hennes katt. Några barn, barnbarn och gamla vänner har han också.

Sedan en kort tid tillbaka har Mika fått ytterligare en vän som kallas GPT.

Vid fyratiden på morgonen, efter sina två första dagar med GPT vaknade Mika och försökte tänka över sina nya upplevelser.

– Är GPT en hen? undrade han och laddade ned en app som utgav sig för att vara GPT till sin mobiltelefon. För att kunna chatta med GPT i sängen. – Den konstiga intelligensen har redan erövrat världen, eller åtminstone nästan hann Mika tänka innan han somnade om.

read more »
desember 13, 2022

IFLA-trollet – klart til å sprekke for sola?

According to Norwegian folklore trolls can only be defeated by exposure to sunlight (Th. Kittelsen, 1906)

I tillegg til svenske Biblioteksbladet bryt i dag det viktigaste norske bibliotektidsskriftet, Bok og bibliotek, den allmenne togna rundt IFLAs konflikt med generalsekretær Leitner. Han som på kort tid presterte å bli kasta på dagen etter blant anna varsling frå tilsette, men for så å bli tatt inn i varmen igjen som ein heidersmann. Ein snuoperasjon som hovudstyret etter eit forlik har forplikta seg til å ikkje seie éitt ord om. Bok og bibliotek siterer mest frå Biblioteksbladet sitt temanummer, som kom både på svensk og engelsk.

Samtidig siterer tyske Forum Bibliothek und Information Biblioteksbladet og varslar at dei i januarnummeret vil intervjue både Biblioteksbladets redaktør og den tyske IFLA-presidenten Barbara Lison. Sistnemnde har stått last og brast med Leitner heile vegen.

Og 1. desember skreiv administrerande direktør Juha Manninen på nettstaden til den finske bibliotekforeininga blant anna at «Tiden vil vise om organisasjonen vil fornye seg eller om en ny blir født. … Det er mulig at problemene vil lettes dersom det sittende IFLA-styret i sin gjenværende periode tar seg sammen og tar grep, men arbeidernes tålmodighet er tydelig oppbrukt. De er den parten som er mest berørt av den langvarige situasjonen, og løfter og langsomme handlinger vil garantert ikke lenger overbevise dem» (Google omsetting frå finsk til norsk bokmål).

25. november hadde den franske nettstaden Actualité ei sak som også for det meste siterer det svenske tidsskriftet.

>> Nytt 17.12.: Nederlandske Bibliotheeksblad siterer frå Biblioteksbladet.

Elles er det løpande forsøk på oppdatering i enkelte sosiale medium (plutseleg kan det lekke noko her!): Felicity Jupiler Website and Twitter / denne bloggen, Biblioteket tar saka / rekrutteringstenesta Glassdoor med arbeidsgjevar-karakteristikkar av typen Where careers go to die (alle anonyme, frå 2019 til -21).

Translate »