Archive for ‘Korona og biblioteka’

april 8, 2020

Kva med opning av biblioteka?

Skjermbilde 2020-04-08 21.21.38

Lukka bibliotekdør i Vilnius. Foto: Mantas Indrašius (CC BY-SA 2.5)

Vi er jo vane med at biblioteket blir utegløymt i offentlege utgreiingar osv., men no når helsa til både lånarar og tilsette står på spel, burde vi kunne krevje noko meir. For no er «opninga av samfunnet» blitt temaet i alle kanalar. Men når må og kan biblioteka førebu seg på å opne? (I USA meiner nokre det bør ta ekstra lang tid).

I Danmark står biblioteka i alle fall på ei liste over framtidige opningar. Men det har alltid vore eit heilt anna bibliotekland. Med dei svært mange små norske folkebiblioteka er opning på kommando på éin dato vanskeleg å tenkje seg, for om det i alt er t.d. tre tilsette og éin har symptom og éin er i karantene …

Og dei fleste biblioteka fekk vel ikkje tid før 12. mars til å sjå på skjerming, reingjering og andre tiltak mot smitte (her får vi spørje svenskane, der mange framleis held ope. Dei har ei eiga Facebookgruppe for sånt, men fann henne ikkje i farta).

Og kva med skole- og UH-bibliotek? I det nyaste dekretet frå Erna & co. heiter det at «Fagskoler, høyskoler og universiteter åpnes delvis fra mandag 27. april». Og vidare: «Åpningen gjelder kun for de som trenger tilgang til øvingslokaler, laboratorier og ferdighetsrom for å fullføre denne våren.» Men bibliotek treng dei ikkje?

april 8, 2020

God påske

gult påske fjell bibliotek

Dessverre kan ikkje biblioteket i nye Øygarden gjere slikt i år, men reprise av eit to år gammalt foto frå dåverande Fjell bibliotek kan vel ikkje skade.

april 8, 2020

Stengde, men synlegare bibliotek

Skjermbilde 2020-04-08 12.03.32

I dag står denne heilsides annonsa frå Nasjonalbiblioteket i Klassekampen, og sikkert fleire aviser. Dei digitale tenestene både frå NB og lokale bibliotek (sjå lista vår over kreativiteten som finn stad) får stor merksemd (søk i Atekst gjev 1562 treff i mars 2020, mot eit snitt på 1145 per månad i 2019), og etter at Koronaen har sloppe taket vil folk ha ein auka medvit om bibliotektilbodet.

Og gjennomslaget for det digitale tilbodet vil ha funne stad. Vel å merke om dei ekstraordinære «opningane» av kunnskapskjelder blir permanente, gjennom utvida statlege vederlag til forfattarar og forlag. Kampen om dei reduserte kommunale budsjettkronene vil nok bli verre.

april 7, 2020

Ekstra lenge til bibliotek bør opne igjen?

Skjermbilde 2020-04-07 18.04.36

Kor mange har Chetham’s Library i Manchester smitta på 367 år?

Tidsskriftet American Libraries, utgjeve av den US-amerikanske bibliotekforeininga, hadde 27. mars ein artikkel med den ganske misvisande tittelen «How to Sanitize Collections in a Pandemic».

For det einaste sikre dei kan seie at har ein verknad, og som ikkje øydelegg bøker og materiale, er å la dei kvile i fred i fjorten dagar.

Og oppsummeringa er lite oppløftande (vår omsetting):

«Bibliotek kan utgjere ein risiko for spreiinga av sjukdommen, som utover dei direkte helsemessige konsekvensane kan redusere tilliten til biblioteka. Det betyr også at bibliotek bør planleggje å halde stengt til risikoen for offentlig infeksjon er eliminert».

 

april 7, 2020

Skråsikre Tegnell går på bibliotek

Skjermbilde 2020-04-07 10.57.47

Sosialt samvær på svensk. Klikk og kikk

Til svenske Bibliotekbladet i dag seier den, i alle fall i Noreg, omdiskuterte stats- epidemiologen Anders Tegnell at «Så länge rekommendationerna följs finns ingen anledning till att folkbiblioteken inte kan ha öppet».

Journalisten spør: «Om en låntagare som är sjuk i covid-19 lämnar tillbaka en bok, kan smittan föras vidare till den som sedan hanterar boken?

Nej, svarar Anders Tegnell, så fungerar inte den nya coronasmittan.

– Det finns inget som talar för att smittan sprids på det sättet. Den sprids från person till person. Så böcker som du petar in i något inkast någonstans och ligger där en stund kommer definitivt inte att smitta någon».

april 7, 2020

Kva med biblioteksteinen?

Skjermbilde 2020-04-07 10.19.50

Ferdig snudd stein i Trondheim. Frå museet om Klemenskirka

Kommunane er i full gang med å førebu revidering og saldering av budsjettet. Korleis vil det gå med folkebiblioteka?

Eit tidleg signal vil kanskje kome frå Trondheim. Kommunal Rapport skriv i dag at kommuneleiinga «må snu alle steiner for om mulig å spare kostnader som kan benyttes til å saldere inntektsbortfall og kostnadsøkninger som staten ikke fullt ut kompenserer.»

I ei orientering fra finansrådmannen til formannskapet heiter det at «kommunen forventer å spare «ikke ubetydelige beløp» på en rekke tiltak som ble presentert for formannskapet torsdag».

april 7, 2020

Dansk Korona-kreativitet

Danmarks Biblioteksforening har gjort ein PDF med «Bibliotekernes online corona-aktiviteter». Blant dei mest kreative og originale, der vi tidlegare ikkje har noko liknande på lista Kreativitet mot Korona, kan vi nemne: 

april 5, 2020

Beredskapssvikt på bibliotekfeltet

Skjermbilde 2020-04-05 19.11.32I danske Kerteminde er biblioteket Korona-kreativt med Book en online-bibliotekar « … i op til en halv time over telefonen». Dette er ikkje noko nytt tilbod i danske folkebibliotek, men ekstra viktig no. I tillegg har dei Biblioteksvagten.dk,

Ganske mange av oss vil hugse den norske digitale referansetenesta Biblioteksvar (lenka er til ein kopi på Wayback Machine). Denne fanst i Noreg i nesten ti år, først som prosjekt, faktisk to; eitt i Vestfold og eitt i Oslo, og så som éi nasjonal teneste. Men berre fram til 2012 då Nasjonalbiblioteket kutta den økonomiske støtta til administrasjon. Svartenesta blei utført av omlag 250 bibliotekarar på dugnadsbasis. Dei blei fristilte til dette nokre timars innsats i månaden av arbeidsgjevarane sine, dei rundt 60 biblioteka som deltok.

Mange sakna denne tenesta, men ikkje mange nok. Argumentet for nedlegging var at bruken gjekk ned. Men det var før det hadde vore økonomi til noka skikkeleg marknadsføring.

Vi (underteikna var med heile vegen, som konsulent) starta opp omtrent samtidig i alle dei nordiske landa. Og hos dei andre finst tenestene framleis: Den danske Biblioteksvagten.dk, den svenske Bibblan svarar og den finske Fråga bibliotekarien.

Noko å sjå på igjen?

 

april 3, 2020

«Skulle din organisasjon vært her?»

Dette skriv mobilnettleverandøren ice.no på botnen av ei liste over nettstader der dei no gjev abonnentane «fri databruk [til] viktig informasjon under koronakrisen». Kvifor ikkje også biblioteknettstader?

Hadde vi hatt eit norsk bibliotek.dk, med alt som høyrer til (skråll nedover), hadde det vore eit naturleg «fritak».

Kor mykje, eller kor lite, i desse krisepakke-dagar, ville det kosta å lage noko slikt i Noreg? Basert på det vi alt har?

Og kva med endeleg å nasjonalisere alle mobilnettselskapa?

april 3, 2020

Enno ikkje Korona

Skjermbilde 2020-04-03 11.43.28Den delvis Open-Access norske tidsskriftbasen Idunn.no har under Koronakrisa opna seg heilt og fullt for alle. Vel å merke fram til biblioteka opnar igjen, men då kan du igjen, ved personleg oppmøte, få same tilgang.

Vi gjorde i dag eit søk i basen, men førebels utan spesielt notidsrelevante treff på «Corona» (men om alt muleg anna frå ølet til Ibsen), eller på «Korona». Og enno ingen på «Covid». Vi fekk 16 treff på «pandemi», men ikkje berre i medisinsk samanheng.