Archive for ‘Nærdemokrati’

januar 16, 2023

Lokaldemokratisk bomtur

Ein regjeringsnettstad heiter «Lokaldemokratiet i foregangskommuner». Dette handlar om at: «Kommunal- og distriktsdepartementet har tatt initiativ til et lokaldemokratiprogram (2022-2023). Gode eksempel på lokaldemokratitiltak skal vises frem til hele kommune-Norge. Sammen med syv utvalgte kommuner med ambisjoner for å videreutvikle sitt lokaldemokrati – foregangskommuner, vil departementet få frem gode eksempel på hvordan kommunene kan involvere innbyggere på måter som skaper engasjement og tillit». 

Eit program der folkebiblioteka vil stå sentralt! Trudde vi. Men i dei aktuelle dokumenta er det ikkje spor etter b-ordet.

>> Sjå også saka denne veka om Ytringsfrihetskommisjonen som ikkje har stor tru på biblioteket.

Men alle honnørorda vi er blitt vane med, som arena, møteplass, informasjonsutveksling og dialog, blir brukte i full monn. I departementet sitt Debatthefte står det ting som at «Målet er kommuner som har velfungerende demokratiske arenaer, der debatten går friskt, og til beste for innbyggere og lokalsamfunn…. Etabler faste arenaer og møteplasser for både informasjonsutveksling og dialog». Men ikkje éitt ord om biblioteket, ikkje eingong det sterkt profilerte «debattbiblioteket».

Og heller ikkje i andre dokument på nettstaden.

Kan nokon forklare? Er dette eit døme på dårleg kommunikasjon mellom departementa? Eller er det …

read more »
september 22, 2010

«Facilitatorer i den lokale demokratiske proces»

Vårt bibliotekariske overskuddsnaboland i sør gjennomførte nylig et allsidig mer-demokratisk tiltak. I Ålborg sto biblioteket bak prosjektet «Modeludvikling af bibliotekets arbejde med nærdemokrati”, som faktisk også fikk nesten en halv million i statsstøtte. Stikkord som kan nevnes er «biblioteket som demokratisk væksthus» og som «facilitatorer i den lokale demokratiske proces».

De har gitt ut både en samlet stausrapport (Word-fil) og ei «kogebog». (pdf-fil). Av disse går det fram at man har arrangert møter av både fysisk («cafémøder» og «en time, en kop kaffe og to politikere») og virtuell karakter. Man har hatt demokratidag for skoleklasser. Det har vært forsøk på å danne et «lokalt samråd» i en landsby med representanter fra «avis, erhvervsliv, politiske partier og et par andre lokale ildsjæle».

read more »

Translate »