Drammen: Biblioteksjefen står fritt som debattarrangør

Fra en debatt om fildeling på Drammensbiblioteket i 2009

Fra en debatt om fildeling på Drammensbiblioteket i 2009

Bibliotek-Norge har ved årsskiftet fått ei ny formulering i biblioteklovens formålsparagraf: “Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”. Men hvordan vil den bli praktisert, spør mange seg? Vil biblioteksjefene stå fritt i forhold til rådmenn og politikere når det gjelder å ta opp kontroversielle spørsmål til debatt, til og med kommunale stridsspørsmål?

I Drammen bystyre 17. desember ble den nye paragrafen såvidt vi kan skjønne for første gang satt på prøve i et kommunalt politisk organ da venstrerepresentant Ulla Nordgardens skriftlige spørsmål om dette ble besvart av ordføreren. Og svarene går i biblioteksjefens favør:
Ordføreren svarte i bystyret 17. desember:
“Jeg har fått opplyst at rådmannen / kultursjefen ikke har noen intensjon om å begrense biblioteksjefens frihet i valg av debatt-temaer, og vil ikke invitere politiske organer til å gjøre det. Når det gjelder kommunale saker, vil det ikke bli lagt noen begrensning på biblioteksjefens mulighet til å sette til offentlig debatt spørsmål som skal til behandling i politiske organer. Offentlig debatt om kommunale saker i forkant av politisk behandling ønskes velkommen” (våre uthevinger).
Så følger et avsnitt som konkluderer med at “Bystyret og rådmannen vil fortsatt stå formelt ansvarlig for alt som skjer i biblioteket, inkludert valg av debatt” og at “Biblioteksjefen vil fortsatt ha plikt til å rette seg etter overordnede beslutninger og iverksette overordnede vedtak”.

Drammen er ingen hvilken som helst kommune. BTS-bloggen vil anta at ordføreren har solid bakgrunn for egne meninger når han sier dette.

Vi har spurt bystyremedlem Nordgarden om hennes kommentar. Hun sier:

– Vi tolker det slik at det redaksjonelle ansvaret ligger hos biblioteksjefen, så vi er fornøyd, men vi kommer til å passe på. Jeg kommer til å sende dette til Venstre på Stortinget, så kan de vurdere om de ønsker å bruke det for å presisere loven.

Vi tok også kontakt med biblioteksjef Monica Nyhus:

– Dette er helt i tråd med slik jeg opplever at det er i Drammen. Da jeg la inn forslaget om å bli et litteraturhus brukte jeg den nye bibliotekloven i argumentasjonen. Det vil si at rådmannen i Drammen fra første stund har vært innforstått med hva dette innebærer. Han har i så måte allerede godkjent dette da han la fram mitt forlag til politisk behandling.

– Jeg mener at biblioteksjefen må være bevisst det ansvaret som ligger i det å ta redaktøransvar for biblioteket som debattarena. Vi skal sørge for at ulike stemmer i samfunnet kommer til orde på biblioteket. Hvis vi ikke er bevisste det ansvaret og håndterer det på en god måte,  kan vi stå i fare for å utfordre vår egen uavhengighet.

I samarbeid med Drammens Tidende (DT) og NRK arrangerer biblioteket Drammensdebatten. 12. mars kjører de den høyst relevante debatten med tittelen “Lojalitet eller lydighet: Om åpenhet i kommunen”.

Og arrangementprogrammet står svært sentralt på Drammensbibliotekets hjemmeside.

2 Trackbacks to “Drammen: Biblioteksjefen står fritt som debattarrangør”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: