Viktigast för mig med biblioteket – och i biblioteket

De sex teserna finns att tillgå i en tryckt broschyr och som pdf-filer i de finländska bibliotekens gemensamma materialbank

Viktigast för mig med biblioteket är en kampanj, som Finlands Biblioteksförening driver inför kommunalvalen i Finland 13 juni 2021. På kampanjens webbplats möter ögat sex teser som förklarar varför bibliotek är viktiga:

“DEMOKRATI Kommunala bibliotek ger alla en chans att öka sin kunskap”

“EKONOMI Bibliotek har både direkt och indirekt inverkan på regionens ekonomi”

GEMENSKAP Bibliotek finns för att utveckla det lokala kulturlivet och regionens livskraft

“LÄSKUNNIGHET Den finländska läskunnigheten visar oroliga tecken på att försämras”

“DIGI Biblioteken hjälper fler och fler människor med sina vardagliga digitala problem”

HÅLLBAR UTVECKLING Kärnan i biblioteksarbetet är att stödja hållbar livsstil genom att låna ut”

Det vällovliga syftet med kampanjen är uppenbarligen att inspirera bibliotekarierna till att aktivt upplysa de bortåt 40.000 kandidaterna i valet om hur viktigt det är att stödja och finansiera de kommunala biblioteken.

För att motivera webbplatsens användare och göra det hela roligare uppmanas alla att testa sina egna bibliotekspolitiska åsikter.

Ett annat syfte med detta test kan förstås vara att fungera som en liten sociologisk enkät bland biblioteksarbetarna. Jag vet inte vad Biblioteksföreningen har tänkt göra med datan som flyter in varje gång någon besvarar de nio testfrågorna, men den kan onekligen ge t ex föreningens ledning en hel del värdefull information om vad medlemmarna tycker och tänker.

Nåväl, jag tar testet, kan bara inte låta bli. Frågorna och svarsalternativen väcker många funderingar och delvis motstridiga känslor. T ex uppgiften

“Välj det ena av följande alternativ:

DET ÄR TYST I BIBLIOTEKET

DET PÅGÅR EVENEMANG I BIBLIOTEKET” (ö.förf.)

För min del vill jag helst att det är tyst när jag läser och studerar. Men ifall bibliotekarierna inbjuder till diskussioner om hållbar utveckling, öppnar för föreningar och anordnar musikevenemang, så uppskattar jag det också! Vad ska jag svara? Kognitiv dissonans!

Men kanske meningen med testet också är att påminna försökspersonen om att biblioteket är och måste vara många saker? Ja, och det är ju bl a det som är så viktigt med biblioteket.

Med tanke på utvecklingens hållbarhet vore det bra om det internationella världsperspektivet skymtade mer i testfrågorna trots att det nu bara råkar bli kommunalval.

I den sista testuppgiften frågas det efter mitt drömbibliotek, hurudant skulle det vara? Gissa vilket av de sex svarsalternativen – en app i mobilen; tankarnas marknadsplats; arena för olika åsikter; mötesplats; plats för läsning; världsförbättrare – jag skulle välja!

Jag skulle utan tvekan välja världsförbättrare.

Men om nu en gång bibliotek innebär DEMOKRATI, EKONOMI, GEMENSKAP, LÄSKUNNIGHET, hjälp med det DIGITALA och HÅLLBAR UTVECKLING, följer då inte helt logiskt slutsatsen att biblioteket redan är en världsförbättrare?

Eller lever jag i en drömvärld som inte ännu är?

På finska heter den ovannämnda kampanjen Minulle tärkeintä kirjastossa, vilket gör att jag är smått osäker på översättningen Viktigast för mig med biblioteket. Böjningen av det finska ordet kirjasto (bibliotek) i inessiv (ett av finskans 15 kasus) tyder på “i”. (Wikipedia.no: inessiv er eit kasus som blir brukt til å merke visse adverbiale setningsledd. Grunntydinga til inessiv er i, inni.”) men kunde onekligen också betyda “med” biblioteket. Hur som helst: jag har en stark känsla av att hela världen är ett bibliotek därför att (såsom Walter Ong har förklarat) människosläktets kultur sedan länge är en skriftkultur till skillnad från dess tidigare och mycket långvarigare muntliga kultur, som vi inte längre riktigt förmår begripa oss på. Sålunda utspelar sig våra liv numera innanför skriftspråkets och därmed bibliotekets gränser. Biblioteket är med andra ord platsen där vi, för att tala med Wittgenstein, bedriver våra språkspel.

A propos Wittgenstein så har han en slående formulering om “det viktiga”: Att vi så gärna ville säga “Det viktiga är detta – i det att vi för oss själva pekar på förnimmelsen – visar redan i hur hög grad vi är benägna att säga något som inte är ett meddelande. (Filosofiska undersökningar, 298; övers. Anders Wedberg)

2 Comments to “Viktigast för mig med biblioteket – och i biblioteket”

 1. Takk for endå eit innspel om demokrati og debatt, litt i slekt med det danske på bloggen i går: https://bibliotekettarsaka.com/2021/05/18/debattpilot/

  Eg såg nærmare på dette: https://www.sitra.fi/sv/nyheter/bibliotek-utvecklar-metoder-for-att-starka-folkstyret-tillaggsanslag-fran-riksdagen-for-fortsatt-verksamhet/

  Slikt som dette er jo velmeint: «Sitras projekt träffar rakt i bibliotekets själ, eftersom i djupare bemärkelse är demokrati utgångspunkten för hela biblioteksverksamheten. Med hjälp av Sitras projekt får biblioteken nya verktyg för att stärka dialogen mellan medborgare och beslutsfattare och därigenom stödja delaktigheten.»
  Men kva med noko meir konkret? Vi får vel sjå etter kvart.

  Det norske «debattbiblioteket» er no sju år gammalt, men berre rundt 3 av 63 tusen bibliotek-arrangement i 2019 var «samtale- og debattarrangement». Resten er éin-vegs.

  Vil dette i Finland gje betre resultat?
  For ikkje å seie det danske?

  Kan det vesle folkebiblioteket utrette noko som ikkje andre har klart?

  Tenk på at biblioteket sin innsats for den allmenne meiningsutvekslinga fram til no stort sett har vore avgrensa til innkjøp av bøker for og imot innvandring, vegetarkost og kommunereformen. Og passivt har bibliotekarane sett bøkene på hylla, for sjølvbetening. For hundre år sidan var det ikkje eingong passande å kjøpe inn bøker som propaganderte for «familieplanlegging». Og for femti år sidan bøker om homofili.

  Føresetnadene for debatt er i dag betre enn nokon gong med internett og sosiale media. Men kvaliteten og kvantiteten blir likevel utfordringar for dei som står bak, endå så enorme ressursar dei har.

  For eit drygt dusin år sidan fekk vi «Bibliotek 2.0». Så hadde vi det virtuelle «Norgesbiblioteket i Second Life», noko av det heitaste blant særleg yngre norske folkebibliotekarar. Men kor er det i dag? Noko heiter samskaping, som kanskje er ein rest av dette, men blir det meir enn eit blaff?

  Ei av søylene til folkebiblioteket er kunnskap. Dette har vi hatt eit godt tak på sidan starten for rundt to hundre år sidan. Kan ikkje det vere nok?

  Men Wittgensten ville sjølvsagt protestert; kunnskap?! – ha! 🙂

 2. Ja, de danska och finländska initiativen är besläktade. Och inte bara de, ty “FN og berekraftmåla (SDG) er blitt ei stor sak i bibliotekmiljø over heile kloden”, som du Anders skrev i ett tidigare inlägg.

  I både Danmark och Finland förefaller inititiativen till (folk)bibliotekens mobilisering inför kommunalvalen komma från statligt håll. I Danmark anknyter idén om att biblioteket ska anordna “Danmarks Største Vælgermøde den 26. okt. kl 19.30” direkt till FN:s Agenda 2030, och således till den globala oron över att den nuvarande “utvecklingen” inte är bärkraftig (hållbar) utan rentav katastrofal.

  SITRAs (Jubileumsfonden för Finlands självständighet) projekt “Biblioteken blir forum för folkstyret” tycks däremot snarare ha förorsakats av oro demokratins framtid i en tid av växande “populism”. Men å andra sidan har SITRA ( som grundades år 1967, femtio år efter att Finland blivit en självständig stat) under årens lopp i någon mån ändrat karaktär — från industrifond till fond för hållbar utveckling.

  Såväl den finska som den danska biblioteksföreningen har uppenbarligen villigt åtagit sig att föra de respektive initiativen vidare.

  “Kan det vesle folkebiblioteket utrette noko som ikkje andre har klart? “, frågar du Anders. Enl. min norsk-svenska ordbok betyder “vesle” den lille. Du undrar med andra ord om folkbiblioteken i Danmark och Finland är tillräckligt stora för att lägga om kursen på sina statsskepp?

  Frågan kan också ställas såhär: kunde biblioteken bli självständigare i förhållande till statsmakterna?

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: