Vil skifte ut heile IFLA-styret

Valprosessane er i gang i IFLA, men Svensk biblioteksförening melder no at dei ikkje vil stemme på nokre av kandidatane som sit i dagens styre (Governing board). Med grunngivinga at «IFLA:s sittande styrelse (Governing board) har inte varit tillräckligt aktiv i att motverka de problem som funnits kopplat till IFLA:s kansli, tidigare generalsekreterare och den närstående stiftelsen SIGL. – Det behövs en stark internationell röst för det globala biblioteks- och informationssamhället. IFLA måste vara så transparent och öppet som man säger sig vilja vara. Vi väljer därför att inte rösta på någon av de kandidater som sitter i den nuvarande styrelsen. …  Däremot vill vi stärka IFLA:s förmåga att ta sig vidare och kommer därför att rösta för nya namn i styrelsen… ».

2 Responses to “Vil skifte ut heile IFLA-styret”

  1. Som enskild medlem i IFLA har jag mycket begränsad rösträtt i organisationens val av ny styrelse. Det oaktat föröker jag följa med det pågående valet. Idag har jag tittat på kandidaterna och deras “motivational statements”, dvs deras presentationer av sig själva och programförklaringar. (Dessa står att läsa här.)
    Allmänt taget känner jag mig smått förtvivlad över att inte en enda av dem såvitt jag kunde se har någonting nytt eller väsentligt att komma med. Kravet om öppenhet, transparens, som så många nämner är en god värdering men hur mycket är denna värdering värd ensam för sig? Kandidaterna betygar sin kärlek till, sin omsorg om och sin entusiasm över att kandidera och engagera sig i Ifla. Men de undviker nogsamt att sätta upp några strategiska mål eller tala närmare om vad som borde förändras. Den underliggade, underförstådda tanken bakom deras “programförklaringar” är tydligen att Iflas nuvarande globala vision och strategi är helt tillfredsställande, att Ifla på det stora hela bör fortsätta att gå på i sina fina ullstrumpor, så när som på det här felet med den bristande öppenheten, transparensen, som nu ska rättas till. Detsamma gäller för övrigt de motiveringar, som Sveriges biblioteksförening och Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare (läs vidare här) har framfört för att begränsa sina engagemang i Iflas valprocess. Dessutom tycker jag att man i öppenhetens och transparensens namn kunde vänta sig att de biblioteksföreningar som vill “byta ut hela styrelsen” skulle annonsera sina egna kandidater och varför man borde rösta på dem!
    — Enligt kandidaterna och biblioteksföreningarna är IFLAs starka ekonomiska och ideologiska beroende av filantrokapitalisterna Bill and Melinda Gates och Warren Buffett tydligen helt OK. Jag stötte inte på ett enda motivational statement där BMGF eller dess täckmantel SIGL ens skulle ha fått ett omnämnade;
    — Ingen kandidat antydde kritik av att informationstekniken (bibliotekens eget område!) och internet (en institution av avgörande betydelse för biblioteken nu och framöver) har monopoliserats av en handfull amerikanska storföretag däribland Microsoft, källan ur vilken BMGF öst sina rikedomar.
    — ett par kandidater nämnde FN:s mål för hållbar utveckling men ingen tog upp FN:s ursprungliga mål nämligen nedrustning och fred utan vilka ingen hållbar utveckling är i sikte.

Trackbacks

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: