På barometertoppen

Her på bloggen har vi fleire gonger åtvara mot å juble for høgt for biblioteka sine årvisse topplasseringar på innbyggarunder- søkingane til Difi. For gratis tenester som heller ikkje krev noko av deg, er det umuleg å ikkje skåre høgt på slike målingar. Men i NOKUT sine Studiebarometer, som måler «opplevd studiekvalitet på studieprogrammer som tilbys av norske høyere utdanningsinstitusjoner», blir det litt annleis. Her konkurrerer UH-biblioteka med meir likeverdige tilbod og tenester.

Rapporten for 2019 er alt klar (!). I oppsummeringa om reaksjonane når det gjeld læringsmiljø heiter det: «Over halvparten av studentene svarer 4 eller 5 (tilfreds eller svært tilfreds) på alle enkeltspørsmålene, og det er svært få som svarer 1 (ikke tilfreds). Størst andel tilfredse studenter er det på spørsmålet om bibliotek og bibliotekstjenester (80 prosent), mens på spørsmålet om lokaler er det størst andel som er lite tilfreds (20 prosent)».

Og vidare: «Resultatene på indeksen om læringsmiljø, og de enkelte spørsmålene, har vært svært stabile over tid. Som vi så på svarfordelingen viser også gjennomsnittsverdiene at studentene er mest tilfreds med bibliotek og bibliotektjenester: Her er gjennomsnittet på 4,1, noe som er godt over indeksverdien for alle spørsmålene på 3,8 (skalaen går frå 1 («ikke tilfreds») til 5 («meget tilfreds»))»

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: