Bibliotekhistorisk, takk og pris


Fredag i førre veke tok vi toget til Bergen og fanga inn dette frå vindauget like før Hønefoss. I denne låven på Ask gard (ofte kalla gods; jf det pompøse slottet til venstre), oppbevarte Universitetsbiblioteket i Oslo, i eigenskap av nasjonalbibliotek, over 5000 hyllemeter med bøker. Ordninga varte frå ca. 1969 til magasina til det nye Nasjonalbiblioteket var ferdige i Mo i Rana tidleg på 90-talet. Låven er 6 mil frå Oslo. I 1986 var det slike magasin også på Follum gard på Ringerike, på Sigtun gard i Ski og i Dælenengata 26 i Oslo (same bygg som Statens bibliotekskole den gongen). Dei var utan personale, og i VG i 1978 kjem det fram at kvart band som måtte hentast frå Ask kosta biblioteket 100 kroner (ein liter mjølk kosta då kr. 1,70).

Vi samlar no stoff om dette til ein artikkel til bibliotekhistoria på Lokalhistoriewiki.no. Folk som har kunnskap om dette, og gjerne foto frå magasinet, kan kontakte frilanders @ gmail.com. Eller skrive sjølv, når vi har fått lagt ut noko. Uti februar.

Nytt 11.2.2019:
Fant følgende i boka: Brandsæter, Signe og Engelstad, Svein (red.): (2011 ) Kunnskap – Samlinger – Mennesker. Universitetsbiblioteket og forskningen gjennom 200 år. Side 106:

«Plassmangel og utflytting av samlinger på 1960- og 70-tallet
På grunn av plassmangel i universitetsbiblioteket på Drammensveien ble det nødvendig å flytte ut noen av de utenlandske samlingene. De- ler av de juridiske samlingene (klasse L) ble flyttet til Karl Johans- gate i 1960-årene, og fagene matematikk (klasse E) og naturvitenskap (klasse F) ble flyttet til Blindern i slutten av 1960- og i begynnelsen av 1970-årene. Den medisinske samlingen (klasse G), som allerede i 1947 også hadde funksjon som medisinsk sentralbibliotek, ble tidlig i 1970-årene flyttet til Indexhuset, nabobygget på Drammensveien. Her holdt de til inntil bygget for de prekliniske institutter var ferdig for innflytting på Gaustad i 1978. Indexhuset fortsatte som et avlastningslokale også for andre samlinger etter at den medisinske samlingen var flyttet ut. Andre løsninger på plassproblemene var at biblioteket leide lokaler for lagring utenfor byen. Allerede i 1969 ble det inngått avtale om leie av lokaler på Ask på Ringerike og i 1972 om leie på Follum gård ved Hønefoss, og samlinger ble flyttet hit. Den store utflyttingen fra biblioteket resulterte i at det stort sett var litteraturen innen hu- maniora, teologi og samfunnsfag som ble igjen på Drammensveien».

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: