Nasjonalbibliotekets «egnethet»?

Sett på nb.no i ein annan samanheng

Er Nasjonalbiblioteket eigna til å ha ansvar for biblioteklovas §5?

Det kan ein spørje seg etter at Bibliotekarforbundet har fått medhald frå Sivilombodsmannen i ei sak der NB gav dispensasjon til at ein kommune tilsette ein ikkje fagutdanna biblioteksjef trass i at det var ein fagutdanna søkjar. Denne hadde kommunen ikkje innkalla til intervju, og i den offentlege søkjarlista hadde ikkje kommunen informert om at hen har bibliotekarutdanning. Det kom fram at tilsetjingsutvalet hadde tatt omsyn til påstandar om «spesielle forhold» rundt denne søkjaren.

Sivilombodsmannen kritiserer kommunen for framgangsmåten: «Ombudsmannen kan ikke se at kommunen i denne saken har dokumentert at det var grunnlag for å utelukke klageren fra prosessen allerede etter gjennomgangen av søknadene». 

Og ombodsmannen peikar vidare på at Nasjonalbiblioteket i sakshandsaminga si har basert seg berre på kommunen sine vurderingar. NB har faktisk hevda …

… «at generell egnethet til biblioteksjefstillingen også er et moment som må tas hensyn til i vurderingen av søkere, ikke bare bibliotekfaglig utdanning, selv om egnethet ikke er nevnt uttrykkelig i folkebibliotekloven».

På BF sin nettstad seier fungerande forbudsleiar Glenn Karlsen Bjerkenes at «det er urovekkende at NB tar stilling til egnethet når dette kriteriet ikke er uttrykt i loven. Han varsler at BF vil fortsette å følge opp at saker som denne håndteres riktig.

– Her åpner NB for et smutthull der kommunene i praksis kan forbigå bibliotekloven når de selv ønsker, ettersom vurdering av personlig egnethet er svært vanskelig å ettergå. Her må NB kreve dokumentasjon fra arbeidsgiver på hvorfor en kvalifisert søker er uegnet. NB har ingen forutsetninger for å kunne vurdere egnethet når de ikke er til stede på intervjuene eller referansesjekk».

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: