Biblioteket i valprogramma – om du lurte

På bloggen har vi gått gjennom valprogramma, men med atterhald om at noko kan mangle, for ikkje alle partia har presentert tydelege stortingsvalprogram i form av eitt dokument.

Som for fire år sidan er det mykje innslåing av opne dører. Folkebibliotek er no blitt ei så eksklusivt kommunal oppgåve her i landet (til skilnad frå bl.a. Sverige), at rikspolitikarane har mista interessa (éitt av fleire prov på dette er at i denne valperioden har Kulturkomiteen på Stortinget hatt berre éi – 1 – biblioteksak på kartet).

Dårleg motiverte som vi altså er til å kommentere desse dokumenta, avgrensar vi oss til å nemne at vi ikkje fann eitt ord om bibliotek i Høgre sitt program og at AP har eit punkt om at meiropne bibliotek skal utviklast til aktive møteplassar. Altså ei reversering av alle «meirope» til bemanna bibliotek?!

Men her kjem dei i alfabetisk rekkjefølgje:

Arbeidarpartiet # Bidra til at meråpne bibliotek skal videreutvikles som en aktiv møteplass for kunnskap, debatt og kulturformidling, og sikres mulighet til å låne ut digitale verk. # Sikre at alle elever fortsatt har tilgang til skolebibliotek, også elever på privatskoler, og inkludere skolebibliotekarene i det pedagogiske arbeidet.

FrP # Fremskrittspartiet er opptatt av at bibliotektjenester skal være gratis. Alle skal ha anledning til å benytte bibliotekets tjenester. # Skolebibliotekene er en viktig kunnskapsarena, derfor mener FrP at gode skolebibliotek er en viktig faktor for å oppnå elevenes læringsmål. # Frp vil at institusjonene skal kommunisere med folk og låne ut innhold over Internett samt ta i bruk flere distribusjonsmåter.

Høgre Ikkje eitt ord (?)

KrF # Prioritere lokale midler til lokale kulturtilbud som folkebibliotek, skolebibliotek, kulturskoler og frivillig kulturaktivitet. # Satse på folke- og skolebibliotekene, blant annet gjennom å styrke arbeidet med digitale plattformer og nye modeller for drift av bibliotek.

MDG # Styrke den digitale satsingen til biblioteker og gi dem ressurser til å bli kompetansesentre for de som trenger hjelp til å bruke eller lære seg nettbaserte tjenester. # Stille krav om at bruken av skolebibliotek skal defineres i skolens planverk, med rutiner for samarbeid mellom skolebibliotek og lærere. # Beholde et desentralisert og gratis bibliotektilbud og styrke folkebibliotekene som lokal møteplass og arena for mangfoldig kulturformidling, aktiviteter og arrangementer, læring, deleordninger og utlån av kulturprodukter i ulike formater og sjangre rettet mot alle deler av befolkningen.

Raudt # Styrke de kommunale folkebibliotekene med øremerkede midler og sikre rekrutteringen av fagutdannede bibliotekarer. # Styrke skolebibliotekene og sikre minstestandarden. # Øke bemanningen og utvide åpningstider til lokalbibliotekene slik at de kan brukes som sosialt møtested og debattarena også på kveld og helg. # Verne om bokbåttilbudene og andre ordninger for mobile biblioteker som finnes. Disse må øremerkes midler til å etablere nye tilbud eller åpne opp tilbud der det er lagt ned.

Senterpartiet # Styrka skulebiblioteka i samarbeid med dei kommunale folkebiblioteka. # Rolla til biblioteket i samfunnet har utvikla seg sterkt dei siste åra, slik at biblioteka har fått eit sterkare preg av sosial møtearena som også kombinerer læring, formidling og integrering. Senterpartiet vil utvikla biblioteka som møteplass og kulturformidlar i lokalsamfunna gjennom nye tilbod og nye funksjonar som litteraturhus.

SV # Gjennomføre et nasjonalt bibliotekløft med en nasjonal strategi for folkebibliotekene, økte bevilgninger til kommunenes bibliotekdrift og et kompetanseløft for bibliotekansatte. # Innføre en egen skolebiblioteklov som sikrer bemanning og en minstestandard for skolebibliotek

Venstre Venstre vil # styrke bibliotekene gjennom et nasjonalt løft for folke- og skolebiblioteker # revidere innkjøpsordningene for litteratur og blant annet sørge for at de inkluderer digitale plattformer # etablere en nasjonal e-bokordning for bibliotekene # initiere en egen lov om skolebibliotek.

2 Trackbacks to “Biblioteket i valprogramma – om du lurte”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: