Gløym det nøytrale biblioteket

black lives

Bibliotek i USA stør denne rørsla, sjølv om nokre meiner det er partisk

Ein fersk master frå universitetet i Uppsala bør også her i landet få bibliotekfolket og -politikarene (dei som framleis finst) til å gå i tenkeboksen: Bibliotekets värden : Människosyn i rapporter utgivna av Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket av Rebecca Andersson. Det handlar særleg om den lenge etablerte førestillinga at biblioteket er og må vere nøytralt i alle samanhengar. Men masterkandidat Andersson sluttar seg til forfattarar som meiner dette er ein myte. Og Bis – Bibliotek i samhälle – set ganske treffande ord på heile problemkomplekset på Facebooksida si: «Värdelöst, värdefullt, eller är värdegrunden för grund?» Vi trur særleg på det siste.

Hei! Les masteren og start debatt i kommentarfeltet

Vi har alt skrive om denne motseiinga fleire gongar, blant anna ganske grundig i ein bloggpost for tre år sidan, men Andersson set her nøytralitetsdebatten inn i ein aktuell og nær samanheng, der ho altså analyserer ganske ferske rapportar frå det svenske bibliotekmiljøets «establishment». Vi har ikkje lese meir enn ein brøkdel av desse svenske dokumenta, men det læt smerteleg heimekjent.

Frå oppsummeringa hennar (vi framhever nokre poeng):

«I likhet med rapporternas övertro på bibliotekets godhet finns även en övertro på människans godhet, då flera rapporter anser att aktiva medborgare leder till en hållbar demokrati och samhällelig utveckling. Detta utesluter att kunskap och information kan användas i antidemokratiska syften. I rapporterna görs därför ett antagande att källkritiskt granskad kunskap och information endast kan användas i humanistiska syften. Innebär detta att biblioteket i nuläget har en vägledande roll som styr medborgare mot den humanistiska ideologi som rapporterna är en del av? Om detta är fallet, är biblioteket verkligen i grunden neutralt?

Ett problem som inte tas upp i rapporterna är huruvida biblioteket bör förhålla sig neutralt även när information och kunskap används i antidemokratiska syften. Detta verkar rapporterna blunda för, då endast falsk information anses vara ett hot mot demo- kratin.

Genomgående i rapporterna kopplas bibliotekets verksamhet ihop med demokrati. Neutralitet är ett ideal som ofta framhävs i diskussioner om fri åsiktsbildning och censur och ses som nödvändigt för att biblioteken ska uppfylla sitt demokratiska uppdrag. Biblioteket är dock inte neutralt när ett av bibliotekets uppdrag beskrivs som att motverka samhällsklyftor och verka för demokrati och fred. Om biblioteket verkligen vore neutralt skulle det även förhålla sig neutralt till värdena demokrati, fred, social rättvisa och individens frihet. Biblioteket är därför inte heller neutralt i bibliotekslagen. Antidemokratiska rörelser skulle inte heller beskrivas som ett hot, och att använda begreppet neutralitet blir därför missledande.    

KB och Svensk biblioteksförening bör av denna anledning omdefiniera begreppet neutralitet i likhet med Roberts och Noble. Genom att definiera neutralitet som att aktivt stödja och kräva allas rätt till att uttrycka en åsikt går neutralitet att förena med bibliotekets uppdrag att verka för social rättvisa. Bibliotekarien behöver inte åsidosätta sina personliga etiska åsikter, värderingar och övertygelser. Med Roberts och Nobles definition av neutralitet går det att förena de två uppdragen som framkommer av rapporterna. Bibliotekarier kan aktivt arbeta för fri åsiktsbildning och intellektuell frihet och samtidigt stå för social rättvisa.»

Takk til Peterals som først delte masteroppgåva.

3 Trackbacks to “Gløym det nøytrale biblioteket”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: